Jaltay huay khaimo ki bujhti rakh par bibyan reh gayeen
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi