Roz e Ashoora subh ko di jo Akbar(a.s.) ne azaan
Efforts: Qambar Ali - Denmark