Zainab ke ye dilbar hain ye Aun o Mohammad hain
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi

Zainab ke ye dilbar hain ye Aun-o-Mohammad hain
Ye warise Jafar hain ye Aun-o-Mohammad hain

1) Maidan may bhari hain ye dono hazaro par
  Ye shere dilawar hain ye Aun-o-Mohammad hain
  Zainab ke ye dilbar hain ye Aun-o-Mohammad hain

2) Dewaar se kufay ki takra diya faujoon ko
  Ye saniye Haider hain ye Aun-o-Mohammad hain
  Zainab ke ye dilbar hain ye Aun-o-Mohammad hain

3) Darbar may logon ko ye Shimr batata tha
  Chote se jo do sar hain ye Aun-o-Mohammad hain
  Zainab ke ye dilbar hain ye Aun-o-Mohammad hain

4) Zainab ne kaha bhaiya ye aap ka sadqa hain
  ye azm ke paykar hain ye Aun-o-Mohammad hain
  Zainab ke ye dilbar hain ye Aun-o-Mohammad hain

5) Haider ki shuja-at ke waris hain zamane may
  Ye dono barabar hain ye Aun-o-Mohammad hain
  Zainab ke ye dilbar hain ye Aun-o-Mohammad hain

6) Hain sin bhi abhi chotay hain ghuncha dahan dono
  Aur azm may Akbar hain ye Aun-o-Mohammad hain
  Zainab ke ye dilbar hain ye Aun-o-Mohammad hain

7) Maqtal se Riyaz aayi Zehra ki sada mujh ko
  Ye khoon may jo tar hain ye Aun-o-Mohammad hain
  Zainab ke ye dilbar hain ye Aun-o-Mohammad hain