Ya Ali ya ailiya ya bul Hasan ya bu Turab
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi