Sada rahay ga Hussain ka gham
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi