Diwa balya na phul payey
Efforts: Qambar Ali - Denmark