Momino Haidar e karrar kah matam kar lo
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi