Maqtal ki taraf lasha e Shabbir ko dekha
Efforts: Ali Imran