Ibn e Muljim ne Haider ko mara
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi