So rahay hain sab meray wali o dilbar rait par
Efforts: Mrs. Nighat Rizwan