Agar koi apna bhala chahta hay
Efforts: Syed-Rizwan Rizvi